Kite Slalom !!

https://www.youtube.com/watch?v=rHIw6_XDXvI

Sinope Desenvolvimento